Warunki gwarancji

Gwarant:
Właściciel marki ADLER – Firma MAR Andrzejewski Sp.j., ul. Łodzianka 26, 91-604 Łódź, udziela gwarancji na urządzenia ADLER

na następujących warunkach:

Czas trwania gwarancji na urządzenia:
Gwarancja na urządzenia ADLER udzielana jest na okres 24 miesięcy od daty zakupu.

Zakres ochrony gwarancyjnej:
Gwarancja obejmuje wyłącznie uszkodzenia wynikające z ukrytych wad produkcyjnych lub materiałowych pod warunkiem, że:

  • urządzenie było użytkowane zgodnie z instrukcją obsługi i przeznaczeniem oraz odpowiednio konserwowane
  • stosowany był zalecany przez producenta osprzęt / materiały eksploatacyjne
  • urządzenie nie było demontowane ani modyfikowane przez osoby nieupoważnione
  • praca urządzeniem nie była kontynuowana po wystąpieniu pierwszych objawów usterki
  • w przypadku urządzeń z tabliczką znamionową: nie zniszczono (nie usunięto) tabliczki znamionowej z numerem seryjnym urządzenia

Gwarancją nie są objęte uszkodzenia wynikające z przeciążenia urządzenia na skutek nadmiernej lub niewłaściwej eksploatacji, uszkodzenia mechaniczne, transportowe, awarie, powstałe w wyniku działania czynników zewnętrznych, takich jak pożar, przepięcia sieci energetycznej, wyładowania elektryczne, zalanie, działania środków chemicznych, niewłaściwa wentylacja, siły wyższe, a także innych, będących poza kontrolą Gwaranta.

Gwarancja nie obejmuje wymiany części
zużywających się w sposób naturalny (w tym: dysz, zacisków, uchwytów, wtyczek, igieł,
dłut, elementów przewodów spawalniczych) oraz usług dodatkowych: instalacji,
czyszczenia zewnętrznego i wewnętrznego, przeglądów serwisowych, przewidzianych
w instrukcji obsługi oraz sprawdzenia produktu. Koszt takich usług, jak i
diagnozy urządzenia nieposiadającego wad, pokrywa Klient
.

Termin wykonania obowiązków z tytułu Gwarancji
wynosi 14 dni roboczych od momentu dostarczenia urządzenia do serwisu Gwaranta. 

Serwis Gwaranta może podjąć decyzję o
wydaniu nowego urządzenia bądź zwrocie kosztów zakupu.

Termin Gwarancji biegnie na nowo od chwili
dostarczenia urządzenia nowego lub wolnego od wad. Jeżeli Gwarant dokonał
naprawy, wymieniając części, powyższe stosuje się odpowiednio do części
wymienionej. W innych wypadkach termin Gwarancji ulega przedłużeniu o czas
naprawy.

Klient traci prawa gwarancyjne w przypadku dokonania zmian konstrukcyjnych lub napraw poza Serwisem Gwaranta.

Gwarant nie udostępnia urządzenia zastępczego na czas naprawy i nie ponosi odpowiedzialności za straty powstałe w wyniku braku możliwości korzystania z produktu, będącego w naprawie.

Podstawa udzielenia gwarancji:

Podstawą uznania reklamacji w ramach Gwarancji jest prawidłowo wypełniona przez Sprzedawcę, Karta Gwarancyjna ADLER wraz z dowodem zakupu urządzenia (faktura lub paragon).

Zgłoszenie reklamacyjne / gwarancyjne:

W przypadku stwierdzenia wady, urządzenie wraz z wymienionymi wyżej dokumentami należy przekazać do Sprzedającego lub, w razie braku takiej możliwości, zgłosić reklamację przez formularz reklamacyjny na stronie internetowej: https://adlernarzedzia.pl/reklamacje/

Realizacja zgłoszenia gwarancyjnego:

Naprawy gwarancyjne na terenie Polski realizowane są wyłącznie przez Serwis Gwaranta.

Reklamowany towar powinien być dostarczony na koszt Gwaranta w oryginalnym opakowaniu lub zastępczym, zabezpieczającym przed uszkodzeniem w czasie transportu. Klient ponosi koszty wynikające z niewłaściwego zabezpieczenia towaru podczas transportu.

Gwarant może odmówić przyjęcia do naprawy sprzętu brudnego lub oczyścić go na koszt Klienta.

W przypadku zaginięcia Karty Gwarancyjnej nie wydaje się duplikatu.

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego,  wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. W sprawach nieuregulowanych warunkami niniejszej Karty Gwarancyjnej zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Obsługa reklamacji

Jeśli produkt marki Adler, który kupiłeś u jednego z naszych partnerów, nie działa tak, jak powinien, zgłoś się do nas. Maksymalnie w ciągu 12 godzin rozpatrzymy Twoją reklamację i powiemy Ci, co robić dalej.

W tym celu wypełnij nasz formularz reklamacyjny.

Formularz reklamacyjny

Produkty ADLER objęte są 24 miesięczną gwarancją. Aby złożyć reklamację, prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Do jego wypełnienia będą potrzebne między innymi:

  • informacje znajdujące się na fakturze zakupu produktu
  • dokładny adres, pod którym kurier będzie mógł odebrać reklamowany produkt
  • adres email i numer telefonu, pod którymi możemy się z Państwem skontaktować

 

Po pozytywnej weryfikacji przesłanego formularza, otrzymacie Państwo mailem instrukcje nieodpłatnej wysyłki reklamowanego produktu do naszego Serwisu.

Gwarancja obejmuje produkty przysłane z dokumentem sprzedaży i kartą gwarancyjną.
Prosimy o ich przygotowanie.